Мото наше школе

Уз мало добре воље у ,,Вожду'' биће вам боље

Мисија школе

Наша школа образује, васпитава, шири и негује традицију, културу и спорт. Отворена је ка променама у изградњи сопстрвеног имиџа.

Школски простор

Основна школа ,,Вожд Карађорђе'' у Јакову, основана је 1786. године, на војној граници аустроугарске империје. У непосредној близини школе се налази средњовековни манастир Фенек у коме је, после Првог српског устанка нашао уточиште Вожд Карађорђе, чије име и носи школа. Јаково се налази на левој обали реке Саве, 25 километара од Београда, а од 2004. године је саставни део Градске општине сурчин. Са Сурчином је повезан јавним градским превозом, линијама 605, 601 и 610.

Стари део школске зграде је сазидан 1954. године, а нови део је дограђен 1991. године. У новом делу налази се 13 учионица кабинета, фискултурна сала површине 600 квадратних метара, свлачионице и мокри чворови и кухиња са трпезаријом. Поред тога школа располаже и са 6 класичних учионица, библиотеком, радионицом и салом за свечаности. Опрема учионица, фискултурне сале и радионице је по нормативу, док су специјализоване учионице скромно опремљене. Школа има сопствену котларницу на чврсто гориво. У саставу школе се налазе спортски терени за фудбал и кошарку, довољно слободних површина за проширење терена и летњу учионицу, уређен парк.

У школи стиче знање 567 ученика распоређених у 23 одељења. Број ученика сваке године има тенденцију раста. Као и до сада, и у овој школској години постоје услови да школа ради у једној смени у старијим разредима (кабинетска настава) и две смене у млађим разредима (по 6 одељења). У школи постоји и продужени боравак који ради од 7:30 до 16:30. Школски простор својом структуром, укупном површином и наменом омогућује савремену организацију рада са ученицима. Међутим, због све тежег материјалног положаја образовања, све лошије опремљености кабинета ученици од V до VIII разреда ће и даље имати учионичко - кабинетску наставу. Све анализе управе школе и наставника у протеклом периоду су полазале да се и поред тешкоћа на које са наилази оваквим видом избођења наставе, постиже позитиван однос ученика према школској имовини, а постоји и боље расположење родитеља за личним учешћен у одржавању, уређивању и опремању учионица.

Финансије

Школа се финансита из буџета Републике Србије, донације Фонда сестара Крстоношић, Града Београда, Општине Сурчин и мањим донацијама родитеља.

Снаге наше школе

 • Стручност и професионалност наставног кадра
 • Амбициозна управа школе
 • Учествовање на такмичењима
 • Спортски терени и велика површина школског дворишта
 • Добро организоване ваннаставне активности
 • Организовање хуманитарних акција
 • Добра сарадња са локалном средином
 • Добар географски положај и еколошко окружење школе
 • Стручно и континуирано усавршавање наставника и стручних сарадника
 • Добри домаћини
 • Фондација сестара Крстоношић
 • Добра сарадња са вртићем
 • Видео надзор

Слабости наше школе

 • Недостатак савремене образовне технологије
 • Недовољна материјална средства за инвестиционо одржавање
 • Недостатак адекватног намештаја

Развојни циљеви

 1. Подизање квалитета наставе у Школи увођењем и применом информатичке технологије
 2. Побољшање квалитета кабинетске наставе
 3. Побољшање естетског изгледа школе сређивањем фасаде, унутрашњег дела зграде и школског дворишта
 4. Побољшање функционалности школског дворишта кроз изградњу летње учионице
 5. Повећање броја деце

Дужности ученика

 • Да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • Да се поштују школска правила, одлуке директора и органа школе;
 • Ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • У поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 • Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • Поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • Да благовремено правда изостанке;
 • Да чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 • Стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке средине;

Права ученика

 • Квалитетак образовно - васпитни рад;
 • Уважавање личности;
 • Подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • Заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 • Благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 • Слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 • Подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права на основу образовања;
 • Остваривање права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом

Односи међу ученицима

 • Заснивају се на принципима искреног другарства, пријатељства, међусобног уважавања и поштовања, културног опхођења
 • Међусобне размирице ученици решавају у оквиру одељенске заједнице
 • Најстроже је забрањено физичко обрачунавање и самовољно решавање међусобних сукоба
 • Дежурни ученици носе ознаке (беџ) којим се означавају њихове дужности и права
 • Дежурни ученици помажу дежурном наставнику у одржавању реда и дисциплине у школи

Дужности редара

 • Да пази на ред и дисциплину у одељењу
 • Да припрема средства и услове за наставу
 • Да обавештава наставнике о одсуству ученика
 • Да се стара о личним предметима, као и о хигијени, естетском изгледу учионице
 • Уколико редар прикрије штету, школа ће од њега извршити надокнаду штете
 • За изистајање ученика са наставе дуже од три дана, одељенски старешина ће упутити одмах писмени позив родитељима или старатељима

Васпитно - дисциплинске мере

У васпитне мере спадају:

 1. Опомена
 2. Укор одељенског старешине
 3. Укор одељенског већа

Васпитно - дисциплинске мере се односе на теже повреде обавезе ученика. Обавезно им претходи вођење дисциплинског поступка, имају васпитни карактер, али представљају дисциплинску санкцију за учињену тежу повреду обавезе. Васпитно - дисциплинске мере су:

 1. Укор директора;
 2. Укор наставничког већа;
 3. Искључење ученика школе

Права и дужности родитеља

 • Да долазе код наставника у данима предвиђеним за пријем
 • Да се ван ових термина не крећу по школи
 • Да се редовно информишу о учењу и понашању свог детета
 • Да посебно сарађују са одељенским старешином
 • Да у случају потребе разговарају са предметним наставником
 • Да редовно присуствују родитељским састанцима
 • Да дају свој допринос остваривању планираних задатака школе
 
Новости
 
 
Линкови
 
 
Поддомени
 
 
Јесте ли знали да
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
copyright © vozd all rights reserved.